ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА INSTAGRAM и FACEBOOK

Официални правила за участие в 🍂ЕСЕНЕН GIVEAWAY В INTERSPORT 🎁 , провеждащо се в Instagram профила на INTERSPORT : @intersport.bulgaria

1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. GIVEAWAY, наричанo по-долу „ИГРАТА“, се организира и провежда от „ Дженко България „ ЕООД,  ЕИК 121177930, гр.София, бул.“Околовръстен път“ 216, наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ запазва правото си да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на www.intersport.bg/giveaway.

1.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за евентуални неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или други причини, извън контрола му.

1.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в случай на измама или опити за измама. Всяка измама или опит за измама ще доведе до отстраняване на УЧАСТНИКА от ИГРАТА.

1.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена, поради подадени от ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер за връзка.

 

2. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. ИГРАТА се провежда в Instagram, в профила @intersport.bulgaria , на територията на Република България.

2.2. Период на ИГРАТА:  3 ноември 2023 г. – 07 ноември 2023 г. 23:59 ч.

 

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Право на участие имат всички физически лица на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Дженко България „ООД и техните семейства.

 

4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. Участникът трябва да последва @intersport.bulgaria, да хареса публикацията  и да отбележи в коментар два профила на приятели под поста на ИГРАТА: INTERSPORT Bulgaria (@intersport.bulgaria) • Instagram photos and videos

4.2. Потребители, коментирали поста на ИГРАТА след обявения период, няма да бъдат зачитани като участници.

4.3. Участието в ИГРАТА не е обвързано с покупка.

 

5. НАГРАДА

5.1. НАГРАДИТЕ са : Мъжки полар McKinley Cherpa + Термос 1L + Хладилна раница и Дамски полар McKinley Malla + Термос 1L + Хладилна раница

5.2. НАГРАДАТА не може да бъде заменяна или предостъпвана и няма паричен еквивалент.

 

6. ПЕЧЕЛИВШ

6.1. ПЕЧЕЛИВШИЯТ УЧАСТНИК ще бъде изтеглен на 08 ноември 2023 г. В 12:00 ч. на лотариен принцип.

6.2. ПЕЧЕЛИВШИЯТ УЧАСТНИК ще бъде обявен в коментар под поста на ИГРАТА и в Story в профила на @intersport.bulgaria.

 

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Дженко България ЕООД следва да се свърже с ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК до 3 работни дни от обявяването му, с лично съобщение към профила, от който е участвал в ИГРАТА.

7.2. За да получи наградата си, ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК предоставя имената си, телефон за връзка, адрес за доставка и желания размер за  полара. Всички данни, предоставени от УЧАСТНИКА, ще бъдат използвани единствено за целите на ИГРАТА. Всички предоставени от УЧАСТНИКА лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.

7.3. Наградата ще бъде доставена на ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК с куриер за сметка на Дженко България ООД в срок от 20 работни дни след предоставената информация от точка 7.2.

 

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Всички лични данни, предоставени от УЧАСТНИЦИТЕ, ще бъдат използвани единствено във връзка с ИГРАТА и няма да бъдат предоставяни на трети страни, освен за целите на ИГРАТА.

8.2. Предоставянето на лични данни от УЧАСТНИКА е доброволно. С предоставянето на личните си данни, УЧАСТНИКЪТ се съгласява изрично с правилата на играта, в това число и с предоставянето на неговите лични данни при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни.

8.3. Всеки УЧАСТНИК има право да поиска изтриване на неговите лични данни от базата данни на ОРГАНИЗАТОРА, като изпрати писмено искане до ОРГАНИЗАТОРА.