GIFT CARD

ПОДАРЪЧНА КАРТА INTERSPORT

УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

 

Издател на Подаръчната карта INTERSPORT (наричана по-долу за краткост “Картата”) е  „ДЖЕНКО-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 121177930, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Витоша, ул. Околовръстен път 216.

 

Закупуване на Картата:

Карта може да бъде закупена от касите на всеки физически магазин на INTERSPORT, стопанисван от „ДЖЕНКО-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, на територията на Република България. Картата не може да бъде закупена от INTERSPORT онлайн магазин. Картата може да бъде на стойност от 50 лв., 100 лв. или 150 лв. - по избор на потребителя, закупуващ Картата.

 

Заплащане с Картата:

За да бъде направена покупка чрез Картата, последната следва да бъде представена в оригинал на касите в съответния физически магазин на INTERSPORT, при заплащне на избраните за закупуване продукти. Ако стойността на Картата е по-ниска от стойността на покупката, разликата следва да бъде покрита чрез плащане в брой или чрез POS.

 

Други условия:

Картата може да бъде използвана за закупуване на продукти, предлагани във всеки физически магазин на INTERSPORT на територията на Република България.

Картата не може да бъде използвана за заплащане на поръчки през INTERSPORT онлайн магазин.

Картата не може да бъде използвана за закупуването на други Подаръчни карти INTERSPORT.

Картата не е лична (поименна)  и може да се прехвърля на трети лица.

Сумата по Картата не се олихвява.

Картата важи за срок от една година (дванадесет месеца), считано от момента на покупката й. С изтичането на този период Картата и наличността по нея се анулират автоматично.

• Срокът на валидност на Картата може да бъде проверен от потребител във всеки физически магазин на INTERSPORT на територията на Република България.

„ДЖЕНКО-БЪЛГАРИЯ” ЕООД не носи никаква отговорност  в случаи на загуба, кражба, повреда или унищожаване на Картата, включително последната не подлежи на подмяна и преиздаване в подобни ситуации, като нейната наличност не се възстановява.

Потребител има право да използва повече от една Карта за дадена покупка, но при съобразяване с останалите ограничения, посочени в настоящите условия.

Сумата, посочена върху Картата, може да се използва за покупка на продукти еднократно, т.е. ако стойността на покупката е по-ниска от стойността посочена върху Картата, разликата не може да се използва за повторно пазаруване и не се изплаща на потребителя.

Притежателят на Картата няма право да получава себестойността й в пари (в брой и/или чрез друг способ).   

В случай на замяна и/или връщане на продукти, за закуването на които е използвана Карта, спрямо тях важи същата политика и условия за замяна и/или връщане като за всеки друг продукт, който се продава във физическите магазини на INTERSPORT. Стойността на върнатия продукт, закупен чрез Картата, се възстановява чрез издаването на нова Карта на стойност като вече използваната, а разликата между стойността по използваната Карта и стойността на връщания продукт, се възстановява в брой на съответния потребител.  Спрямо новоиздадената Карта се прилагат настоящите условия. Срокът на валидност на новоиздадената Карта е една година (дванадесет месеца), считано от момента на издаването й.

 

„ДЖЕНКО-БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да пристъпи, когато и да било, към промяна на настоящите условия за ползване.