ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА INSTAGRAM

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА INSTAGRAM ИГРА: HIKE MORE, WORRY LESS

7 НОЕМВРИ, 2022

 

Общи правила за участие в игра с награди от INTERSPORT Bulgaria

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРА С НАГРАДИ

Организатор на Играта е ДЖЕНКО-БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК: 121177930, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Витоша, ул. „Околовръстен път”, 216, наричан по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР”

 

2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Играта се провежда в Instagram профила на Intersport Bulgaria (@intersport.bulgaria).

 

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Играта стартира в 10.00 ч. на 7 ноември 2022 г. и приключва в 23.59 ч. на 13 ноември2022 г.

 

4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Играта е отворена за участие за всички физически лица, на възраст над 18 години, които трябва да спазват сроковете и условията на настоящите Официални правила.

Участието в играта не е обвързно с покупка. Всеки желаещ да участва в играта трябвa:

1/ Да последва Instagram профила на Intersport Bulgaria (https://www.instagram.com/intersport.bulgaria/).

2/ Да хареса официалния пост на играта в Instagram и да отбележи в коментар двама свои приятели с профили в Instagram.

Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта.

В играта не могат да участват служителите на дружеството Организатор.

 

5. НАГРАДИ

5.1. Наградата в играта е:

– Туристически обувки McKinley MAINE MID Aqua Base или раница McKinley LYNX CT 24

 

Един от участниците ще бъде изтеглен на случаен принцип на 14 ноември 2022 г.

5.2. СПЕЧЕЛИЛИЯТ се уведомява чрез лично съобщение в Instagram.

Ако СПЕЧЕЛИЛИЯТ не отговори в срок до 3 дни (или респективно откаже да получи наградата), той губи правата си за получаване на наградата, а ОРГАНИЗАТОРЪТ уведомява следващия УЧАСТНИК резерва по реда на изтеглянето.

 

6. ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1. С участието си в Играта, лицата се съгласяват да спазват условията и разпоредбите на гореописаните общи правила. Общите правила са публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на промоцията на интернет адрес: www.intersport.bg

6.2. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената интернет страница. Организаторът си запазва правото да преустанови провеждането на Играта по всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от Организатора.

 

7. ДРУГИ

7.1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7.2. С включването си в томболата всеки участник предоставя безвъзмездно на Intersport Bulgaria разрешение да възпроизвежда, публикува и разпространява информация свързана със спечелилите от промоцията, включително да използва предоставени от тях снимки и материали и да ги публикува в дигитални и печатни медии.

7.3. Евентуално възникнали спорове между организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

 

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Интерпартнерс АД и неговите служители в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена при регистрацията Ви в Играта или дадена в последствие.

8.2. Интерпартнерс АД осигурява защитата на предоставените лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия се съгласявате, че Интерпартнерс АД може да обработва предоставените при участието в Играта и в последствие лични данни за следните цели: техническо управление на Играта и нейната база данни; установяване на контакт с Вас; измерване на ефективността на услугите ни; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания; изпращане на рекламни предложения и материали и друга подобна информация по поща и/или SMS и/или email; директен маркетинг.

8.3. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните Ви данни от Играта за посочените цели, Интерпартнерс АД може да предоставя тези данни и на трети лица, с които Интерпартнерс АД си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си.

8.4. На основание Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) може да възразите срещу използването на личните Ви данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели, включително да поискате тяхното заличаване. Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до Интерпартнерс АД на контактите, посочени в края на тези Общи условия. На същите места може да се свържете с нас в случай на неоторизирано попълване на Ваши лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

8.5. По всяко време може да се откажете от получаване на директна информация, свързана с Играта на email: johanna.mihailova@interpartners.bg

8.6. Имате право да поискате регистрацията и участието Ви в Играта да бъдат заличени заедно с предоставените от Вас лични данни, на посочените по-долу контакти.

 

Контакти за връзка с Интерпартнерс АД във връзка с Играта на e-mail: johanna.mihailova@interpartners.bg