Легална информация

БЕЗ гаранции и БЕЗ отговорност
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА INTERSPORT.COM Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. СЪДЪРЖАНИЕТО НА INTERSPORT.COM И НА КАКВИТО И ДА БИЛО СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО ПРИДОБИВАТЕ ОТ INTERSPORT.COM ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА” БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, ЯВНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛ. подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел, или ненарушаване на права. ПО-СПЕЦИАЛНО, НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НЯМА ГРЕШКИ, НИТО ЧЕ Е НАПЪЛНО АКТУАЛНА.
 

НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ВРЕДИ, ВКЛ. ТАКИВА, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА INTERSPORT.COM, ОТ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ INTERSPORT.COM ИЛИ ОТ КАКВОТО И ДА БИЛО СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО НА INTERSPORT.COM ОТ НАС ИЛИ НЯКОЙ ДРУГ. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗУЕМИ ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА УПОТРЕБА, ЗАГУБА НА  ДАННИ И ДР. ПОДОБНИ, ДОРИ И АКО НИ Е СЪОБЩЕНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ВРЕДИ.
 

Линкове към трети страни
Нашата интернет страница може да съдържа линкове към интернет страници на трети страни. Ние не контролираме съдържанието на интернет страници на трети страни, нито услугите и продуктите, предоставяни чрез такива интернет страници. Ние не носим отговорност за преки или непреки вреди и загуби, които сте понесли от ползването на интернет страници на трети страни. Вие носите пълната отговорност, когато решите да следвате линкове, водещи към интернет страници на трети страни. IIC - INTERSPORT International Corporation не носи отговорност за каквато и да било промяна в съдържанието или пренасочване на интернет страници, към които са осигурени линкове, след като съответният линк е качен на INTERSPORT.com
 

 

Злоупотреба с интернет страницата

Като условие за ползване на страниците на INTERSPORT.com вие ДЕКЛАРИРАТЕ и УДОСТОВЕРЯВАТЕ, пред IIC-INTERSPORT International Corporation Ltd Liability Co., че няма да използвате интернет страниците  INTERSPORT.com за противозаконни цели или такива, които за забранени от настоящите правила, условия и бележки. Вие нямате право да използвате интернет страниците на INTERSPORT.com по начин, който би увредил, поставил в невъзможност или претоварил интернет страниците на INTERSPORT.com, както и да възпрепятствате използването на страницата от трети лица. Нямате право да получавате или да се опитвате да получите материали или информация, които не са били нарочно предоставени или осигурени от интернет страниците на INTERSPORT.com

Отказ от право на участие
Когато сте приканени да подадете лична информация (ел. поща, имена, пощенски адрес), подаването на тази информация е изцяло доброволно. IIC-INTERSPORT International Corporation Ltd Liability Co. изрично декларира, че подадената информация няма да бъде предоставяна на трети страни.
 

 

Деца под 16 години
 

Ако сте на възраст под 16 години, трябва да попитате своите родители или настойници или попечители, преди да изпратите електронно съобщение до страницата или преди да поискате от нас да ви изпратим електронно съобщение, преди да изпратите каквато и да било информация, вкл. и лична информация.
 
 

Закони и юрисдикция
 

Ползвателите на тази интернет страница приемат, разбират и се съгласяват, че всички аспекти, свързани с използването на  INTERSPORT.com се регулират от законодателството на Швейцария без оглед на конфликтите на правните принципи, и че единствено Търговският съд на кантон Берн е компетентният съд във връзка с всички аспекти на използването на страницата.
 
 

За контакт
За въпроси, коментари или загриженост, моля пишете на нашия електронен адрес.


IIC-INTERSPORT International Corporation 
Wölflistrasse 2
CH-3006 Bern
Switzerland